سید امیر سیادتی هستم. 25 مقاله ISI چاپ کردم که اکثر آن ها تنها با استفاده از نرم افزار گوسین و گوس ویو بوده. این مقالات، در مجلات معتبری مانند:Tetrahedron letters, Sensors and Actuators B: Chemical, Helvetica Chimica Acta, Synthetic Metals, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening و ... به چاپ رسیده. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه بنده می توانید، کلمه زیر را در گوگل اسکولار سرچ بفرمایید:Seyyed Amir Siadati

هیچ مقاله‌ای منتشر نشده است.

هیچ پادکستی منتشر نشده است.