کارشناسی اقتصاد ، کارشناسی ارشد روانشناسی ، دکترای جامعه شناسی ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دکترای کارآفرینی ، تدریس بیش از 43 عنوان دروس دانشگاهی در مدت 22 سال

هیچ مقاله‌ای منتشر نشده است.

هیچ پادکستی منتشر نشده است.