مفهوم Transaction و نحوه کار آن در Sql Server و Asp.net

مفهوم Transaction و نحوه کار آن در Sql Server و Asp.net
چکیده مقاله : انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰ نظر ۲۷ بازدید

در این مقاله قصد داریم مفهوم تراکنش (Transaction)و نحوه کار آن درdataBase را به شکل Stored Procedure توضیح دهیم .

همچنین ایجاد تراکنش در سمت Client و در محیط Asp.net را آموزش می دهیم.

ترانش ها اتمیک هستند .مفهوم اتمیک به بیان ساده این است، که مجموعه

عملیاتی تا آخر انجام شود یا اصلا انجام نشود.در اصطلاح "یا همه یا هیچ".

گاهی اوقات نیاز داریم تا چندین عملیات به صورت پی در پی انجام شود و تا

زمانی که آخرین دستور اجرا نشده کل فرامین در DataBase ثبت نشود.

در این مقاله قصد داریم مفهوم تراکنش (Transaction)و نحوه کار آن درdataBase را به شکل Stored Procedure توضیح دهیم .
همچنین ایجاد تراکنش در سمت Client و در محیط Asp.net را آموزش می دهیم.
ترانش ها اتمیک هستند .مفهوم اتمیک به بیان ساده این است، که مجموعه عملیاتی تا آخر انجام شود یا اصلا انجام نشود.در اصطلاح "یا همه یا هیچ".
گاهی اوقات نیاز داریم تا چندین عملیات به صورت پی در پی انجام شود و تا زمانی که آخرین دستور اجرا نشده کل فرامین در DataBase ثبت نشود.

به طور مثال یک سیستم خرید و فروش اینترنتی را مجسم کنید که روال کاردر آن به این شکل باشد:
شخص سفارش خرید کالایی را بدهد سیستم مشخصات فرد را دریافت کرده و موجودی او را برای مبلغ چک می کند سپس مبلغ سفارش را از موجودی او کسر کرده و سفارش خرید را ثبت می کند.
اگر پس از کسر موجودی ارتباط کاربر قطع شود، کلیه عملیات سفارش (کسر موجودی و...) باید لغو گردد واین از وظایف یک تراکنش است.

UPDATE checking
SET Balance = Balance — 1000
WHERE Account = ‘Sally’
UPDATE savings
SET Balance = Balance + 1000
WHERE Account = ‘Sallyدر این کد 2دستور Update به طور مستقل از هم اجرا میشوند.یهنی به روز رسانی ستون Balance جدول cheking حتی در صورت عدم به روز رسانی ستون Balance جدول savingانجام می شود. با استفاده از تراکنش می توان اجرای دستورات را به هم وابسته کرد.
T-SQL از 4 فرمان برای مدیریت تراکنش ها استفاده می کند:


Begin Transaction
Commit Transaction
Rollback Transaction
Save Transaction


Begin Transaction: از این فرمان برای شروع تراکنش استفاده می شود.


فرم این دستور:

[<BEGIN TRAN[SACTION] [<transaction name>|<@transaction variable


توجه: وجود مقادیر داخل “[ ]” اختیاری است.
Commit Transaction: از این فرمان برای اجرا و ثبت تراکنش استفاده می شود.


[< COMMIT TRAN[SACTION] [<transaction name>|<@transaction variable


Rollback Transaction: تمام تغییرات پس از آخرین فرمان Begin Transaction را لغو می کند.


[<ROLLBACK TRAN[SACTION] [<transaction name>|<save point name>|<@transaction variable>|<@savepoint variable


Save Transaction: این فرمان به شما امکان می دهد تا قسمتی از تغییرات یک تراکنش واحد را اعمال نمایید و در عین حال بتوانید سایر قسمت های آن را لغو کنید.


[<SAVE TRAN[SACTION] [<save point name>| <@savepoint variable


توجه کنید زمانی که از این فرمان استفاده می کنید نامی را برایش مشخص کنید زیرا فرمان های Commit Transaction و Rollback Transaction ازاین نام برای ارجاعات لازم استفاده می کنند.
مثال زیر نحوه عملکرد فرمان save Transaction را نشان میدهد:

BEGIN Transaction
UPDATE checking
SET Balance = Balance — 1000
WHERE Account = ‘Sally’
Save Transaction ssaved
UPDATE savings
SET Balance = Balance + 1000
WHERE Account = ‘Sally’
ROLLBACK Transaction ssaved
COMMIT Transaction


توضیح:

دستور Rollback Transaction نتیجه به روز رسانی ستون Balanse دستور Update دوم را لغو می کند.
و در پایان دستور Commit Transaction قسمتی از تراکنش را که لغو نشده(به روز رسانی ستون Balanse جدول Cheking) اجرا و ثبت میکند.

حال با مثالی عملکرد مجموعه فرامین تراکنش را در قالب یک Store Procedure توضیح میدهیم.
در این S-P از جدول پرسش و پاسخ (Question و Answer) سایتمان استفاده کرده ایم. کار این S-P این است که با دریافت ID سوال ، سوال مورد نظررا از جدول Question و تمامی پاسخ های آن از جدول Answer را حذف می کند.

CREATE PROCEDURE DeleteQTransaction @QID int
AS
Declare @ss int,@rr int
Begin Transaction
delete from Question where QID=@QID
set @ss=@@Error
save Transaction ssaved
delete from answer where QID=@QID
set @rr=@@Error
if @rr<>0
RollBack Transaction ssaved
if(@ss=0 and @rr=0)
Commit Transaction
Else
RollBack Transaction
RETURN

توضیح:

در خط اول دستور ساخت S-P را به همراه یک پارامتر ورودی از نوع int وارد کردیم.(Question Code،@ ID است که بعدا به عنوان ورودی در برنامه به S-P داده میشود).
بعد از دستور As دو متغیر محلی با دستور Declare ایجاد کردیم.
Begin Transaction: تراکنش را آغاز می کند.
سپس دستور delete اول اجرا می شود.
در متغیر ss@ مقدار Error @@ ذخیره می شود تا درآینده بررسی کنیم که اجرای دستور Delete اول موفقیت آمیز بوده است یا خیر.توجه کنید که این دستور را دقیقا بعد از دستور Delete آوردیم.
فرمان Save Transaction یک نقطه ذخیره سازی تعیین می کند.
دومین دستور delete اجرا می شود.
در متغیر rr@ مقدار Error @@ ذخیره می شود.
اگر خطایی در حین اجرای دستور Delete دوم رخ دهد (if @rr<>0) دستور RollBack Transaction saved تغییرات را تا نقطه ذخیره سازی لغو می کند.(در این حالت دستور Delete اول اجرا می شود.)
و اگر کلا خطایی وجود نداشته باشد ((if(@ss=0 and @rr=0)، تغییرات انجام می شود.( Commit Transaction)
اگر خطایی رخ دهد فرمان RollBack Transaction دوم تمام عملیات را لغو می کند.


وارد کردن Transactions در سمت Client

کار با تراکنش ها در محیط Asp.net نیز امکان پذیر است.برای این کار از کلاس SqlTransaction استفاده می شود.این کلاس دارای دو متد اصلی است.
تراکنش با اجرای متد () BeginTransaction آغاز می شود. برای اجرای دستورات از متد () Commit و برای لغو عملیات در زمان اجرای ناموفق هر قسمتی از دستورات ، از متد () Rollback استفاده می شود.
مثال زیرعملکرد این روش را در حین درج دو رکورد در جدول Employees به طور واضح بیان می کند.


;(string connectionString =WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString

;(SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString

SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("INSERT INTO Employees (LastName, FirstName) VALUES ('Joe','Tester')",
con);
SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("INSERT INTO Employees (LastName, FirstName) VALUES ('Harry','Sullivan')",
con);
SqlTransaction tran = null;
try
{
// Open the connection and create the transaction.
con.Open();
tran = con.BeginTransaction();
// Enlist two commands in the transaction.
cmd1.Transaction = tran;
cmd2.Transaction = tran;
// Execute both commands.
cmd1.ExecuteNonQuery();
cmd2.ExecuteNonQuery();
// Commit the transaction.
tran.Commit();
}
catch
{
// In the case of error, roll back the transaction.
tran.Rollback();
}
finally
{

; () con.Close

}


نکاتی درباره تراکنشها:

تراکنش ها را برای یک دستور ایجاد نکنید.
تا جایی که ممکن است تراکنش را کوتاه کنید و در مواقعی که واقعا نیاز دارید ازآن استفاده کنید زیرا تراکنش های فعال،منابع زیادی را درگیر خود می کنند.
هیچ تراکنشی را درزمانی که کاربر در حین مرور کردن داده هاست، آغاز نکنید.منتظر بمانید تا کاربر واقعا آماده تغییر داده ها شود.


موفق باشید.


منابع:

Ebooks:
1. pro_Asp_NET_3.5_in_CS_2008 ebook . AUTHOR: Matthew MacDonald and Mario Szpuszta2. Wrox.Professional.SQL.Server.2005.Programming.Dec.2006. AUTHOR: Robert Vieira d, 2008

دوستانی که این مقاله را مطالعه کرده اند، از دوره های آموزشی زیر نیز استقبال کرده اند:

دوستانی که این مقاله را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند:

نظرات

به این مقاله امتیاز دهید

۰ نفر (امتیاز مقاله ۰)